ANBI

Algemene gegevens

Hope4You Church
Postbus 224
4380 AE Vlissingen
0118 465105
info@hope4you.church
RSIN-nummer: 009067814
KvK-nummer: 62654845


Doelstelling Hope4You Church

Het verkondigen van Jezus Christus en het Evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Zij heeft daarbij als leidraad Gods Woord: de Bijbel.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

De doelstelling wordt verwezenlijkt door:
- het houden van samenkomsten in voor dat doel geschikte ruimten
- het bestuderen van de Bijbel in groepsverband
- het houden van bidstonden
- het geven van onderwijs
- overige wettige en passende middelen

Niet alle genoemde activiteiten hoeven gelijktijdig te worden uitgevoerd.


Beloningsbeleid

Er is een vrijwilligersvergoeding uitbetaald aan hen die daar conform de regelgeving van het kerkgenootschap voor in aanmerking komen, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke regelgeving, richtlijnen en bedragen.

Gemaakte onkosten en kosten welke gerelateerd zijn aan het werk van het kerkgenootschap worden na declaratie vergoed en uitbetaald, tenzij er een factuur door een derde rechtstreeks aan het kerkgenootschap wordt gestuurd. Dit laatste is veelal het geval bij grotere bedragen.


Financiele verantwoording


Het geld wordt beheerd door de penningmeester. De stand van zaken wordt regelmatig besproken op de bestuursvergaderingen. Daarnaast is er een financieel team waarin financiële zaken worden besproken. Zij kan ook om advies worden gevraagd, voor zover dit wenselijk is, alvorens er een besluit genomen wordt. Dit betreft voornamelijk uitgaven met een verstrekkend karakter (investeringen op de lange termijn, zoals onderhoud gebouw), maar ook bij kleinere uitgaven om te overleggen of bijvoorbeeld de uitgave in verhouding staat tot het nut ervan. De gemeenteleden schieten noodzakelijke kosten verbonden aan de activiteiten zelf voor en declareren deze, meestal via de budgethouder, bij de penningmeester.

Het financieel team is tevens betrokken bij de behandeling van de begroting en de jaarafsluiting samen met de penningmeester. De bevindingen en adviezen worden besproken op de bestuursvergaderingen. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd van de stand van zaken op een gemeentevergadering.

Het ANBI jaarverslag van 2023 kan hieronder worden gedownload.


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.